Ministër Shteti për Çështjet Vendore

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe MSHÇV

Ministër Shteti për Çështjet Vendore

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Ministër Shteti për Çështjet Vendore duke përdorur këtë faqe.