Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes, i emërtuar gjithashtu edhe MM

2 kërkesa
Pergatije e projektligj-it
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Suksesshme.
I\e nderuar, shih bashkangjitur
Procedurat e konsultimit
Përgjigja nga Ministria e Mbrojtjes per Levizja Mjaft.
Në pritje të klasifikimit.
I\e nderuar, shih bashkangjitur

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?