Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike

Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike, i emërtuar gjithashtu edhe Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike

Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike duke përdorur këtë faqe.