Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe MBZHRAU

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

2 kërkesa
Të nderuar Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Në zbatim të Ligjit Nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin Publ...
I\E nderuar ,  shih bashkangjitur

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?