Institucione publike

U gjetën 18 institucione publike duke filluar me ‘M’

Ministër Shteti për Çështjet Vendore E quajtur gjithashtu MSHÇV. Ministër Shteti për Çështjet Vendore
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Arsimit dhe Sportit E quajtur gjithashtu MAS. Ministria e Arsimit dhe Sportit
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave E quajtur gjithashtu MBZHRAU. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Drejtësisë E quajtur gjithashtu MD.
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Energjisë dhe Industrisë E quajtur gjithashtu MEI. Ministria e Energjisë dhe Industrisë
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Financave E quajtur gjithashtu MF.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Integrimit Europian E quajtur gjithashtu MIE.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Kulturës E quajtur gjithashtu MK. Ministria e Kulturës
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Mbrojtjes E quajtur gjithashtu MM.
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë E quajtur gjithashtu MMSR. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Mjedisit E quajtur gjithashtu Ministria e Mjedisit. Ministria e Mjedisit
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Punëve të Brendshme E quajtur gjithashtu MB. Ministria e Punëve të Brendshme
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Punëve të Jashtme E quajtur gjithashtu MJ.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Shëndetësisë E quajtur gjithashtu MSH. Ministria e Shëndetësisë
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës E quajtur gjithashtu MTI. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes E quajtur gjithashtu MZHETTS. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Zhvillimit Urban E quajtur gjithashtu MZHU. Ministria e Zhvillimit Urban
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike E quajtur gjithashtu Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike. Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)