Institucione publike

U gjetën 84 institucione publike

Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike E quajtur gjithashtu AITPP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit E quajtur gjithashtu AKTI.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave E quajtur gjithashtu AKKP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale E quajtur gjithashtu ALUIZNI.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Prokurimit Publik E quajtur gjithashtu APP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Shërbimit Arkeologjik E quajtur gjithashtu ASHA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve 0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare Bërthamore E quajtur gjithashtu AKB.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore E quajtur gjithashtu AKBN.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Mjedisit E quajtur gjithashtu AKM.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Provimeve E quajtur gjithashtu AKP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit E quajtur gjithashtu AKSHI.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike E quajtur gjithashtu ALCIRT.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural E quajtur gjithashtu AZHBR.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë E quajtur gjithashtu APAAL.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve E quajtur gjithashtu AIDA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Telegrafike Shqiptare E quajtur gjithashtu ATA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjencia Trajtimit të Kredive dhe Arkëtimeve E quajtur gjithashtu ATKA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjenci për Mbështetjen e Shoqërisë Civile E quajtur gjithashtu AMSHC.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Agjensia e Trajtimit të Koncesioneve E quajtur gjithashtu ATRAKO.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Akademia e Shkencave e Shqipërisë E quajtur gjithashtu AKAD.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Arkivi Qendror i Forcave te Armatosura E quajtur gjithashtu AQFA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit E quajtur gjithashtu AQTN.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Aviacionit Civil E quajtur gjithashtu AAC.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare E quajtur gjithashtu AKEP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Konkurrencës E quajtur gjithashtu CAA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve E quajtur gjithashtu AKSHE.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare E quajtur gjithashtu AMF.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti i Mediave Audiovizive E quajtur gjithashtu AMA.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik E quajtur gjithashtu AKCE.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti Rrugor Shqiptar E quajtur gjithashtu ARRSH.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor E quajtur gjithashtu ASIG.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Avokati i Popullit E quajtur gjithashtu AP.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Avokatura e Shtetit E quajtur gjithashtu ASH.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Belsh E quajtur gjithashtu Bashkia Belsh.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Berat E quajtur gjithashtu Bashkia Berat.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Dibër E quajtur gjithashtu Bashkia Dibër.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Divjakë E quajtur gjithashtu Bashkia Divjakë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Durrës E quajtur gjithashtu Bashkia Durrës.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Elbasan E quajtur gjithashtu Bashkia Elbasan.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia e Tiranës E quajtur gjithashtu Bashkia e Tiranës. Bashkia e Tiranës
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Fushë-Arëz E quajtur gjithashtu Bashkia Fushë-Arëz.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Korçë E quajtur gjithashtu Bashkia Korçë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Kuçovë E quajtur gjithashtu Bashkia Kuçovë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Kukës E quajtur gjithashtu Bashkia Kukës.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Lezhë E quajtur gjithashtu Bashkia Lezhë.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Mallakastër E quajtur gjithashtu Bashkia Mallakastër.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Mat E quajtur gjithashtu Bashkia Mat.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Peqin E quajtur gjithashtu Bashkia Peqin.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Bashkia Roskovec E quajtur gjithashtu Bashkia Roskovec.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Gjykata e Tiranës E quajtur gjithashtu Gjykata e Tiranës. Gjykata e Tiranës
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Këshilli i Lartë i Drejtësisë E quajtur gjithashtu KLD. Këshilli i Lartë i Drejtësisë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Këshilli i Lartë i Shtetit E quajtur gjithashtu KLSH. Këshilli i Lartë i Shtetit
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Komisioni i Ekonomise dhe Financave E quajtur gjithashtu Komisioni i Ekonomise dhe Financave.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik E quajtur gjithashtu Komisioni per Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik.
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Komisioni per Sigurine Kombetare E quajtur gjithashtu Komisioni per Sigurine Kombetare.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Kryeministria E quajtur gjithashtu Kryeministria. Kryeministria
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Kuvendi i Shqipërisë E quajtur gjithashtu Kuvendi i Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministër Shteti për Çështjet Vendore E quajtur gjithashtu MSHÇV. Ministër Shteti për Çështjet Vendore
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Arsimit dhe Sportit E quajtur gjithashtu MAS. Ministria e Arsimit dhe Sportit
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave E quajtur gjithashtu MBZHRAU. Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Drejtësisë E quajtur gjithashtu MD.
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Energjisë dhe Industrisë E quajtur gjithashtu MEI. Ministria e Energjisë dhe Industrisë
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Financave E quajtur gjithashtu MF.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Integrimit Europian E quajtur gjithashtu MIE.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Kulturës E quajtur gjithashtu MK. Ministria e Kulturës
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Mbrojtjes E quajtur gjithashtu MM.
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë E quajtur gjithashtu MMSR. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Mjedisit E quajtur gjithashtu Ministria e Mjedisit. Ministria e Mjedisit
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Punëve të Brendshme E quajtur gjithashtu MB. Ministria e Punëve të Brendshme
3 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Punëve të Jashtme E quajtur gjithashtu MJ.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Shëndetësisë E quajtur gjithashtu MSH. Ministria e Shëndetësisë
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës E quajtur gjithashtu MTI. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes E quajtur gjithashtu MZHETTS. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria e Zhvillimit Urban E quajtur gjithashtu MZHU. Ministria e Zhvillimit Urban
2 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike E quajtur gjithashtu Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike. Ministria për Inovacion dhe Administratën Publike
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Presidenti E quajtur gjithashtu Presidenti. Presidenti
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Prokuroria e Përgjithshme E quajtur gjithashtu Prokuroria e Përgjithshme. Prokuroria e Përgjithshme
0 kërkesa të bëra.
Shtuar më .
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës E quajtur gjithashtu UAMD. Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit E quajtur gjithashtu Universiteti i Elbasanit. Universiteti "Aleksandër Xhuvani" i Elbasanit
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Fan S. Noli" Korçë E quajtur gjithashtu Universiteti i Korçës. Universiteti "Fan S. Noli" Korçë
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë E quajtur gjithashtu Universiteti i Vlorës. Universiteti "Ismail Qemali" Vlorë
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti i Tiranës E quajtur gjithashtu UT. Universiteti i Tiranës
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .
Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër E quajtur gjithashtu Universiteti i Shkodrës.
1 kërkesë e bërë.
Shtuar më .

Nuk mund të gjeni institucionin që dëshironi?

Shfaq vetëm...

Duke filluar me

Ministri

Bashki

Kryeministria

Institucione të tjera

Universitete

Institucione të Pavarura

Na mungon ndonjë institucion publik?

Lista e të gjitha institucionet (CSV)