Autoriteti i Konkurrencës

Autoriteti i Konkurrencës , i emërtuar gjithashtu edhe CAA

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Autoriteti i Konkurrencës duke përdorur këtë faqe.