Bashkia e Tiranës

Institucion publik, i emërtuar gjithashtu edhe Bashkia e Tiranës

Bashkia e Tiranës

3 kërkesa
Procedura per kthimin e tokes are ne toke truall
Përgjigja nga Bashkia e Tiranës per Gentian.
Në pritje për rishqyrtim të brendshëm.
This is the mail system at host ip-172-31-7-242.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered t...
Caktimi i koordinatorit
Përgjigja nga Bashkia e Tiranës per Levizja Mjaft.
Pjesërisht e suksesshme.
I\E nderuar , shih bashkangjitur
Dosjet per lejen e ndertimit
Kërkesë dërguar te Bashkia e Tiranës nga Levizja Mjaft.
Tepër e vonuar.
Të nderuar Bashkia Tirane, Ju paraqes kerkesen time me poshte: -dosjen per lejen e ndertimit tek diga dhe dosjen per lejen e ndertimit perballe Fa...

Vetëm kërkesat që janë bërë me DuaInfo janë të shfaqura. ?