Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor , i emërtuar gjithashtu edhe ASIG

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor duke përdorur këtë faqe.