Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i emërtuar gjithashtu edhe AMF

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare duke përdorur këtë faqe.