Autoriteti i Mediave Audiovizive

Autoriteti i Mediave Audiovizive, i emërtuar gjithashtu edhe AMA

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Autoriteti i Mediave Audiovizive duke përdorur këtë faqe.