Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve, i emërtuar gjithashtu edhe AKSHE

Kërkesat për të Drejtën e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende, askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per të drejtën e informimit tek Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve duke përdorur këtë faqe.